จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดประชุม กรอ.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565

      วันอังคารที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำ ให้จังหวัดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งกำหนดให้จัดประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง และเพื่อทำหน้าที่ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้เข้มแข็ง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้งหารือ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจปัจจุบันของจังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ ต่อจังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี อีกทั้งเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวคิดของภาคเอกชน ในประเด็นการพัฒนา ส่งเสริม และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี ที่ต้องการให้จังหวัดพิจารณาแก้ไข หรือหารือไปยังหน่วยงานส่วนกลาง

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ