จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม “รวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี” ประจำปี 2565

       วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมรับบริจาคเงิน สิ่งของให้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ในกิจกรรม”รวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ในปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กร ภาคเอกชนต่างๆ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีได้กำหนดออกสลากการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3677-0007 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นองค์กรตัวแทน สภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งปฏิบัติภารกิจตามที่สภากาชาดไทยมอบหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสงเคราะห์ดูแลความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อให้ประชาชนที่ยากไร้ เดือดร้อนมีคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและสภากาชาดไทย จึงจำเป็นต้องหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ สำหรับมอบให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ