จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ติดตามพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกำกับติดตามการลงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมนางวีนัส นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน สื่อมวลชนจาก Thai PBS และคณะ ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามและดูงานพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต แปลงของนายทวิช ตรีเงิน บ้านโพนทอง หมู่ ๖ ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีขนาดพื้นที่ ๕๐ ไร่ เดิมดำเนินการโคกหนองนา ตากหลักกสิกรรมธรรมชาติ ขนาดพื้นที่ ๘ ไร่ และเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่นาลักษณะดินเหนียว มีการปลูกบ้านที่พัก มีการขุดบ่อเพื่อเลี้ยงปลาและมีการเพาะปลูกผักสวนครัวและไม้ยืนต้นรอบแปลง

     ทั้งนี้นายนิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกำกับติดตามการลงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ร่วมพบปะพูดคุยผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูง ประหยัดสุด (Seed Money) พร้อมขยายผลสร้างเครือข่าย ภายหลังการพบปะนายทวิช ตรีเงิน ได้นำคณะเยี่ยมชมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดำเนินการแล้วบนพื้นที่กว่า ๓ไร่ โดยมีการขุดหนองเป็นสัญลักษณ์เลข ๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต

     ในการนี้ นางอุดมรัตน์ อมรเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี มอบให้นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมนายบรรลุเศรษฐ์ พึ่งงามพัฒนาการอำเภอบ้านหมี่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมฯ และรายงานผลการดำเนินงาน งานที่เกิดขึ้นใหม่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ