จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

คณะทำงานลงพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดลพบุรี สั่งการให้นายบรรลือ ชูชาติ ปลัดจังหวัดลพบุรี จัดคณะทำงานคณะที่ 2 ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยป้องกันจังหวัดลพบุรี มอบหมายผู้ช่วยป้องกันจังหวัด นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและสารวัตรทหาร มทบ.13 ดำเนินการออกตรวจตรา กวดขันสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคซึ่งต้องปิดเป็นการชั่วคราว ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 2097/2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ดังนี้
     1. ร้านศุภมล คาราโอเกะ
     2. ร้านเรือนอ้อนเพลง
     3. ร้านคนกลางคืน
     4. ร้านสวนอาหารวังสาว
     5. ร้านครัวช้างป่า
     ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการข้างต้นปิดให้บริการทั้งหมด ซึ่งคณะทำงานคณะที่ 2 จะลงพื้นที่ตรวจตราสถานที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ