จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

คณะกรรมการโรคติดต่อเห็นชอบแนวมาตรการเฝ้าระวังโรคและแนวทางการปรับสถานบริการ สถานบันเทิง เป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม

      วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 15.20 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี โดยที่ประชุมรับทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดลพบุรี ภายหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยจำนวนผู้ป่วยจะกระจายอยู่ทุกอำเภอ มีปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ร้อยละ 33 รองลงมาคือสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้เสี่ยง ร้อยละ 28 ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแนวทาง/มาตรการ เฝ้าระวังโรค ด้วยการเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เน้นการตรวจ ATK ก่อนกลับบ้าน เข้มงวด ติดตาม มาตรการในโรงงานสถานประกอบการ โรงเรียน สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอและคณะตรวจติดตามของจังหวัดที่มีอยู่ ๘ คณะ นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังการรวมกลุ่มของประชาชน เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในการจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด เป็นต้น พร้อมทั้ง สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT สำหรับการจัดงานประจำปี ผู้ประกอบการ ร้านค้า ควรผ่านการตรวจ ATK และมีผลเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) ก่อนได้รับการอนุญาตให้ขายสินค้า ส่วนเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ จะมีการกำกับติดตามมาตรการ ในตลาดสด/ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้าอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนจะออกมาซื้อสินค้าเพื่อใช้ตามประเพณีกัน เป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบแนวทางพิจารณาอนุญาตสำหรับสถานบริการ สถานบันเทิงที่ประสงค์จะปรับรูปแบบเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 42 โดยสถานบริการจะต้องประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม THAI Stop Covid Plus และ THAI Stop Covid 2 Plus และยื่นคำขออนุญาตต่อนายอำเภอ หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะมีการตรวจสอบ ประเมินโดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ซึ่งจะอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเท่านั้น และภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้วจะมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของร้านอาหารอย่างใกล้ชิด

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ