จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีพิจารณายกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

     วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.45 น. ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี โดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดลพบุรี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จังหวัดลพบุรีมีผู้ป่วยโควิด-19 รวม 132 ราย (ระลอกเดือนเมษายน 2564) และสถานการณ์ในจังหวัดลพบุรี ยังคงพบผู้ป่วยอยู่ โดยผู้ป่วยกว่าร้อยละ 70 ได้รับเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ที่ประชุมได้เห็นชอบการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการของ ศบค. ซึ่งกำหนดให้จังหวัดลพบุรี เป็น 1 ใน 45 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมีมาตรการ คือ ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน ร้านอาหารให้บริโภคในร้านได้เกิน 21.00 น.สั่งกลับบ้านไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราภายในร้าน ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่งเปิดบริการ เวลา 04.00 – 23.00 น. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าเปิดบริการไม่เกิน 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันได้ โดยจำกัดผู้ชม/ผู้เล่น ปิดบริการสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2564 เป็นเวลา 14 วัน และกำหนดมาตรการเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จะต้องรายงานตัว และเข้ามาตรการ Home Quarantine 14 วัน ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ให้รายงานตัวแลเข้ามาตรการ Self Quarantine ส่วนการเดินทางของประชาชนในจังหวัดต่างๆเข้าพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี ให้ลงทะเบียนผ่าน QR โค๊ดและให้เจ้าบ้านรีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่มโรงพยาบาลสนามอีก 1 แห่ง คือ ตึกพิเศษสูติกรรม โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มีจำนวน 16 เตียง
     ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ กล่าวว่า ขอให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อจะออกจากบ้านเรือนหรือเคหสถาน หากอำเภอใดขาดหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ ขอให้ส่งข้อมูลมาขอรับการสนับสนุนจากทางจังหวัดฯ และเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรคของจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทางแอบพลิเคชั่นหมอพร้อม ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เป็นกลุ่มแรก โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน และเตรียมแผนรองรับในกรณีที่อาจไม่พบรายชื่อในระบบ โดยจัดตั้งทีมในการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป…

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ