จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีเตรียมออกมาตรการควบคุมโรคตามข้อกำหนดฯฉบับที่ 28 และคำสั่งศบค.

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์รุ่งสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 29/2564 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงการกำหนดมาตรการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 28 และคำสั่งศบค.ที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์ โดยเป็นการกำหนด มาตรการที่บังคับใช้โดยทั่วไปและมาตรการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งมาตรการที่บังคับใช้ คือการขนส่งสาธารณะกำหนดให้จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุผู้โดยสาร สำหรับยานพาหนะ แต่ละประเภทรวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ส่วนมาตรการความร่วมมือของประชาชน ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีหลีกเลี่ยง จำกัดหรืองดเว้นเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น และให้ภาครัฐ ภาคเอกชน พิจารณางด เลื่อน การจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหากมีเหตุผลที่จะต้องจัดหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ที่ประชุมยังได้พิจารณาขยายเวลาการปิด บริษัท สหชัยอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัดซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และขยายเวลาปิดแผงพระเครื่องต่อไปอีกจนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
     ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดลพบุรี พบว่าผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อีกทั้งเฝ้าระวังในตลาดสด/ตลาดนัดและสถานประกอบการ ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 95 โรงงาน โดยทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีจะจัดประชุมชี้แจงให้กับเจ้าของสถานประกอบการผ่านระบบ zoom เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคต่อไป

 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี-ข่าว

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ