จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีเห็นชอบให้ทุกอำเภอเพิ่มความเข้มงวดบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในจังหวัดลพบุรี

     วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรีได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีครั้งที่ 23/2564 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับทราบการเสนอจัดกิจกรรมของภาคเอกชน จำนวน 3 กิจกรรม ที่ต้องผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของศบค.และใช้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาถึงการปรับมาตรการที่ผ่อนคลายเหมาะสมกับสถานการณ์โดยยึดหลักตามศบค.ซึ่งจังหวัดลพบุรีจะออกคำสั่งต่อไป อีกทั้งยังได้พิจารณาการจัดสรรวัคซีน Astra Zeneca ครั้งที่ 2 – 3 และแนวทางการจัดซื้อวัคซีนทางเลือกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลพบุรีขณะนี้ก็ยังมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภายในครอบครัวจึงขอให้ทุกอำเภอเพิ่มความเข้มงวดในการเดินทางเข้าออกของบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่หรือลูกหลานของคนในครอบครัวให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน3ชั่วโมงหรือทันที่ที่สามารถกระทำได้ตามคำสั่งของจังหวัดที่ 2098/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเฉพาะคนจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวน 4 จังหวัดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน 11 จังหวัด หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
     สำหรับการจัดสรรวัคซีนเนื่องจากขณะนี้จังหวัดลพบุรียังไม่ได้รับวัคซีนตามรอบระยะเวลาที่กำหนด แต่คณะกรรมการโรคติดต่อได้ผ่านความเห็นชอบแผนการจัดสรรวัคซีนของคณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้แล้วโดยวัคซีนAstra Zeneca จะฉีดให้กับผู้ลงทะเบียนจากหมอพร้อมเป็นหลัก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ส่วนวัคซีน Sinovac จะฉีดให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 และผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนไว้กับ อสม. รพ.สต. รพ.ในพื้นที่ และ ลพบุรีพร้อม.comต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ