จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

กิจกรรม “ทำบุญ สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมกิจกรรม “ทำบุญ สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
     โดยมีพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดำเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 เป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป แสดงความกตัญญูกตเวที ความอ่อนน้อมต่อผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู้ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางจิตใจต่อไป กิจกรรมภายในงาน มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสรงน้ำพระ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ