จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

     วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ครั้งแรก เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เริ่มต้นขึ้นครบถ้วน ตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกคน ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนตามครรลองของระบอบการปกครอง จากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบตามจำนวนที่พึงมีได้ตามกฎหมาย ทั้งหมด 30 คน
     ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นกลไกการบริหารที่สำคัญของประเทศ เป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีศักยภาพสูงสุดของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นดำเนินงานในกิจกรรมโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด การดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หรือที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และมีบทบาทสำคัญในด้าน การจัดบริการสาธารณะ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรการพัฒนาของประชาชนอย่างแท้จริง
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ของให้ทุกท่านทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ด้วยความเสียสละ และมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกัน พัฒนาจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ ตามอำนาจหน้าที่ โดยยืดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดลพบุรีเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงาน และขอน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชการที่ 9 ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ดังมีใจความตอนหนึ่งว่า ” บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่”
      โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีต่อ นายมณเฑียร สิงห์สา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อำเภอบ้านหมี่ ที่ได้รับการเลือกจากที่ประชุมสภาให้ ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ให้เป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อีกด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ