จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมและสอดส่องโครงการในพื้นที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี

     วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ธ.จ.ลพบุรี) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่ ตามแผนที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติ โดยประชุมรับทราบข้อมูลจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี ถึงโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และลงพื้นที่โครงการปรับปรุงคลองสนามแจง ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรับฟังความติดเห็นของประชาชนในพื้นที่

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ