จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

   วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) และ Facebook Live  โดยได้รับเกียรติจากนายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ 

     กิจกรรมในวันนี้มีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

     1. ด้านเศรษฐกิจ (เกษตร-อุตสาหกรรม)

     2. ด้านเศรษฐกิจ (ท่องเที่ยว และอื่นๆ)

     3. ด้านสังคมและความมั่นคง
     4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อม

ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาจังหวัดลพบุรีใน 5 ปี ของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสัมคม 

     ทั้งนี้ มีการประชุมครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564  

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ