จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2563

 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2563
     (1) เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนในระดับจังหวัดของจังหวัดลพบุรี
     (2) กรอบแนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหน่วยงานระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     (3) การกำหนดเป้าหมายโครงการสำคัญตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
     โดยมี คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ