จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2565

     วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลพบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) พ.ศ. 2564 – 2565 รวมทั้งผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดลพบุรี แบ่งเป็นงบจังหวัด 201,037,000 บาท และงบกลุ่มจังหวัด (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) 62,802,500 บาท นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ งบประมาณ 121,500 บาท เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการประมง ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ