จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนำแผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด

 

  

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2565

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ