จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ธ.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 1/2564

     วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ธ.จ.ลพบุรี) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ก.ธ.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล สปน. : Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลา โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง) เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีระเบียบวาระประชุมเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. การประสานความร่วมมือกับสำนักงาน ปปท. ในการสอดส่องโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ 400,000 ล้านบาท รวมถึงการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนการประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ