จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2565

     วันศุกร์ที่ 29 เมษายน เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2565 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
    ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและระดับจังหวัด จำนวน 12 ราย มอบโล่เกียรติคุณโครงการประกวดคัดเลือกห้องสารบบสำนักงานที่ดินดีเด่น ประจำปี 2564 ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีสาขาชัยบาดาล มอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ราย มอบประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี และมอบประกาศเกียรติบัตรการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ให้กับ นางสาววารุณี เลิศประเสริฐภากร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าหลวง

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ