จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การประชุมคณะกรมการจังหวัด จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565


     วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการ จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (WEBEX) ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
     ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนทั่วไปในการประกวดการแต่งกายไทยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
     1. ประเภทหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน แบบเดี่ยว ได้แก่
         1.1 รางวัลชนะเลิศ   นางสาวชุติมา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลทหารบกจังหวัดลพบุรี
         1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวหทัยรัตน์  เสวกพันธ์ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
         1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางไตรทิพย์  พุ่มศิลา สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี
     2. ประเภทหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน แบบทีม ได้แก่
         2.1 รางวัลชนะเลิศ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี
         2.2 รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง
         2.3 รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
         2.4 รางวัลชมเชย  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ,สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลพบุรี ,โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) อำเภอเมืองลพบุรี ,โรงเรียนวัดทุ่งสิงโต
อำเภอเมืองลพบุรี
      3. ประเภทประชาชนทั่วไป แบบเดี่ยว
      รางวัลเกียรติยศ  นางสาวทิพวัลย์   อิ่มวงศ์
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565  โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
      1. รางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบล จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลท่าศาลา
      2. รางวัล อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
         2.1 นางละออง  แจ้งสว่าง สังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลท่าศาลา
         2.2 นางประภา  อภิรักษ์  สังกัดศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลท่าศาลา
     ทั้งนี้ ในช่วงนี้้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สายพันธุ์โอมิคอนเป็นอย่างมากเชื้อนี้ติดได้ง่าย ดังนั้นจะต้อง งดรับประทานอาหารร่วมกัน งดเข้าสถานที่เสี่ยง งดดื่มสุราในร้าน และเน้นย้ำการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ปฏิบัติตามมาตรการ สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และให้มีการประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุให้ได้รับ การฉีดวัคซีน รวมทั้งควรปฏิบัติตามมาตรการ V-U-C-A คือ การฉีดวัคซีนการสวมหน้ากาก/เว้นระยะห่าง สถานที่บริการพร้อมผู้ให้บริการ ฉีดวัคซีน ตรวจ ATK เมื่อใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้จังหวัดลพบุรีได้วางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ