จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ครั้งที่ 2/2564

     วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเสนอแผนงานโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชน บนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีส่วนราชการต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ